Input your search keywords and press Enter.

ศรชล. สร้างการตระหนักรู้ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล

วันที่ 8 ก.ค.64 ศูนย์อำนวยการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี และ น.อ.อานุภาพ สุขสำราญ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี


(หน.ศคท.จังหวัดเพชรบุรี) ดำเนินการจัด ”กิจกรรมตระหนักรู้ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล” ณ ชุมชนบ้านบางจุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน ต.บางขุนไทร จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม
โดยการจัดกิจจกรรมดังกล่าว รอง ผอ.ศรชล.จว.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของ ศรชล. และความเกี่ยวข้องกับชุมชน รวมทั้งให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันป่าชายเลน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลบางขุนไทร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว สนง.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645