Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี คกก.โรคติดต่อจังหวัด มีคำสั่ง ห้ามมั่วสุม ดื่ม จำหน่าย จ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป

ชลบุรี คกก.โรคติดต่อจังหวัด มีคำสั่ง ห้ามมั่วสุม ดื่ม จำหน่าย จ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป
คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 45/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค. 64 คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้
1.ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันถัดไป
2.ห้ามมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 2 ก.ค.64


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645