Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้วพร้อม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้( 28 มิ.ย.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว และ กำนัน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสถานประกอบการ บ้านเรือน ประชาชน ห้องเช่า ชุมชนแออัด ฯ ในเขตพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว พร้อม ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้คำแนะนำประชาชน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่อบต. ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ตลอดสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในชุมชน รวมถึงความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน