Input your search keywords and press Enter.

ประชุมสามสมอสมาคมคึกคัก พิจารณาเตรียมงานคืนสู่เหย้า


พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ/ผู้จัดการสามสมอสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสามสมอสมาคม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 64


โดยที่ประชุม มีการพิจารณาในเรื่องเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าสามสมอสมาคม รวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้


1. เห็นชอบให้จัดงานวันคืนสู่เหย้า ในช่วงบ่ายของวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดจัดงาน และพิจารณารูปแบบในการจัดงาน โดยเน้นจัดงานตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบ New normal ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ/นายกสมาคมสามสมอสมาคม
2. เห็นชอบให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ศึกษาและจัดทำรายละเอียดการมอบรางวัล
3. เห็นชอบให้จัดทำพวงหรีดแบบถาวรในนาม สามสมอสมาคม สำหรับนำไปวาง เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสามสมอที่เสียชีวิต ณ ฌาปนสถานของกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง
4. ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทาง LINE ของสามสมอสมาคม ซึ่งมีตัวแทนในแต่ละรุ่นเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกสามสมอสมาคมให้มากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645