Input your search keywords and press Enter.

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” โรงเรียนนานาชาติรักบี้ มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนปชช.ช่วง COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว รับมอบถุงยังชีพ 100 ถุง จาก โรงเรียนนานาชาติรักบี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วง COVID-19

 

 

วันนี้ 18 มิถุนายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยาจันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบรับมอบถุงยังชีพ 100 ถุง จาก นางสาวนันทนี นวมงคลสวาท และ นางสาวอริษา วิจิตร ตัวแทน โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย นางสาวนันทนี นวมงคลสวาท กล่าวว่า ทางโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย มีความประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนจำนวนมาก

ดังนั้นจึงได้จัดสรรถุงยังชีพ 100 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมอบผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจำนวน 100 ถุง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ

นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมช่วยเหลือจากโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจะนำถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อใช้ในการดำรงชีพช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามวัตถุประสงค์ผู้มอบต่อไป