Input your search keywords and press Enter.

นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง นำคณะผู้บริหาร และทีมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลโป่ง มาพบปะเยี่ยมเยียน และแนะนำทีมงาน นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว

วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2564 )นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง นำคณะผู้บริหาร และทีมสมาชิกสภา เทศบาล มาแนะนำทีมงาน ในการนี้นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร และทีมสมาชิกสภา เทศบาลตำบลโป่ง

 ที่เดินทางมาในครั้งนี้พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำ เรื่องการบริการ พัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไปเพราะทาง ตำบลเขาไม้แก้วและตำบลโป่งเป็นพื้นที่รอยต่อที่มีความเจริญและติดแหล่งเศษฐกิจและท่องเที่ยวของเมืองพัทยา