Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนและคอสะพานภายในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ วม.1 ตรวจสอบคอสะพาน บริเวณบ้านลุงหรั่ง (ทางตัดโค้งโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า-แปลงเก้า) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพานทำให้เกิดการชำรุด จึงได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวสัญจรไปมา และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชน

นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ได้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันและมีน้ำไหลเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนส่งผลทำให้ถนนจำนวนหลายเส้นทางเกิดการเสียหายโดยเฉพาะถนนที่ชาวบ้านใช้ขนพืชไร่การเกษตรและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซึ่งทางเราก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกเหลือเพียงถนนภายในหมู่บ้านที่เสียหายเป็นบางจุดในขณะนี้ทางเราก็ได้นำเจ้าหน้าที่จากกองช่างลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมโดยวันนี้ได้ทำการซ่อมแซมถนนและคอสะพานภายในบ้านห้วยไข่เน่า-แปลงแปด หมู่ที่ 4และ หมู่ที่ 5 ที่ถนนภายในหมู่บ้านเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้การใช้ถนนของชาวบ้านก็ได้รับความลำบากและเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนเราจึงเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยจะทำการซ่อมแซมถนนไปทั้ง 5 หมู่บ้านของตำบลเขาไม้แก้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชน