Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วระดมเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคCOVID -19 ตามตลาดสด ปั๊มน้ำมัน ตึกแถว หมู่บ้านต่างๆ

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวกชกร ใหญ่สำลี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล นางสาวพิณทอง เครเมอร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสถานที่สาธารณะ ปั๊มน้ำมัน ตลาดสด ตึกแถว ภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้วและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่อำเภอบางละมุงยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 COViD-19 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงมีนโยบายลงพื้นที่ ฉีดพ่นยา เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ในพื้นที่เขตตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณ ถนน ปั๊มน้ำมัน ตลาดสด ตึกแถว หมู่บ้าน และที่ที่มีประชาชนมาชุมนุมกันหมู่มาก