Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันจักรี


วันที่ 7 เมษายน 2564 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดอัมพาราม บ้านอำเภอ หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยทหารเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม


นายวันชาติ วรรณพราหม กล่าวด้วยสำนึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดย โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323