Input your search keywords and press Enter.

กสศ.เลือกพัทยาเปิดเวทีภาคตะวันออก โชว์ผลงานนศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลือกเมืองพัทยาเป็นหนึ่งพื้นที่จัดประชุม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาทุนฯ มุ่งเน้นสร้างกระบวนทัศน์ความเข้าใจในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองต่อยอดช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ


เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 ที่โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูซ พัทยา จ.ชลบุรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.ได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการประชุมปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นกลุ่มนักศึกษาทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารวม 1,106 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา รวม 32 สถาบัน ตลอดจนว่าที่นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ


การประชุมปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีการศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และว่าที่นายจ้าง รวมทั้งเป็นการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างงานให้แก่นักศึกษาทุนฯเป็นการประชุมในรูปแบบ online และ onsite ในพื้นที่ 5 จังหวัด (พัทยา-ชลบุรี, หาดใหญ่-สงขลา, นครราชสีมา, เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร)
ทั้งนี้ ได้มีการกล่าวให้นโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษา และอวยพรนักศึกษาทุนฯ โดย น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานกรรมการบริหาร กสศ. อย่างเป็นทางการจากเวทีส่วนกลางแล้ว จากนั้นเป็นกิจกรรมเวทีตามพื้นที่ อาทิ กิจกรรม Group Dynamic และ Brain Stroming นำกระบวนการ ก่อนในช่วงบ่ายจะมีการเปิดนิทรรศการผลงานนักศึกษาทุนฯ โดย ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนแบ่งกลุ่มย่อยเยี่ยมชมผลงานด้านเกษตรและนวัตกรรม อุตสาหกรรมยุคใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการ ข้อมูลทุนสายอาชีพ.com การการให้คำแนะนำวางแผนเป้าหมายชีวิต


ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของการดำเนินการโครงการฯ ต้องการที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และกระบวนการทางความคิดของตัวนักศึกษาเอง เหมือนเป็นมิติในการหมุนเสริมระหว่างเด็กทุน ครู และ กสศ. ซึ่งมีหน้าที่หลักในการคอยสนับสนุนดูแลช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจในโครงการฯ กระบวนการทำงาน รวมถึงช่วยให้คำแนะนำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้นักศึกษาทุนฯ
ซึ่งมองว่าถ้าคนเราได้มีโอกาสทางการศึกษา เชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับในการประกอบสัมมาอาชีพของตนเองและความเป็นอยู่ ช่วยให้เห็นถึงในมุมมองของการใช้ชีวิต ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เปรียบเสมือนคานงัด เป็นพลังที่สามารถจะยกระดับต่อไปได้ถ้ามีการศึกษาที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณภาพ พัฒนาไปสู่คนรอบข้าง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตามลำดับ ถึงแม้คนกลุ่มนี้จะมีเพียงแค่ 1% จากทั้งประเทศ หากว่ามีการเรียนรู้จนเกิดการพัฒนาแล้ว เชื่อว่ายังไงก็สามารถไปต่อได้
ขณะที่ นางปุญจิรา หมอทรัพย์ หัวหน้างานแนะแนว และนายเกษตร ทองสุข หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เปิดเผยด้วยว่า โครงการทุนนวัตกรรมของ กสศ.ถือเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์เรียนดี แต่ยากจน ที่มีความสามารถ ได้เข้าถึงโครงการฯ ได้มากขึ้น และนักศึกษาสามารถมีโอกาสที่จะร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน


ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในกลุ่มนักศึกษา และยังเป็นการเสริมสร้างการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ เพราะประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นองค์ความรู้ที่ตัวนักศึกษาเองจะสามารถนำไปต่อยอดศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ และให้มีการพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณภาพต่อไปได้ และทุกผลงานที่เกิดจากการศึกษาคิดค้นทั้งหมดก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วย
ในส่วนของ นายอองแช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อนุปริญญา สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนตราด ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวพม่าที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมืองไทยและเป็นตัวแทนนักศึกษาที่มาร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ บอกด้วยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะนักศึกษาจากต่างสถาบันได้พบปะพูดคุยสร้างความสนิทสนมกันก่อนจะจบการศึกษาออกไปหางานทำ การได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้แบบประสบการณ์จริงที่ได้ออกบูธนำเสนอผลงาน ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานพูดคุยกันได้อย่างเข้าถึง


สำหรับผลงานที่ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้นั้นจะมีด้วยกัน 3 ผลงาน ประกอบด้วย สับปะรดตราดสีทอง ข้าวเกรียบเคย และผงกล้วยน้ำหว้าดิบ ซึ่งเป็นผลงานด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ด้วยการนำเาอผลผลิจทางการเกษตรที่ตกเกรดนำมาแรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการคิดค่อยอดฝนเรื่องของการนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ นำมาหาคิดค้นนวัตกรรมหาวิธีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนต่อไปด้วยเช่นกัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645