Input your search keywords and press Enter.

มอบวุฒิบัตรเด็ก จุดประกายทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน


3 เม.ย.64 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร เด็ก สร้างขวัญและกำลังใจ ในวันบัณฑิตน้อย ครั้งที่20 ณ โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นางภารดา สุจริตกุล ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน นาง สุเนตร ตุ่ยสิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะครู ผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนผู้เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 30 คน เข้าร่วมในพิธี


โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน ได้รับอนุญาตเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2542 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรีซึ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2560เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง ระดับชั้นอนุบาล 3 ในปีนี้ก็กรบ 22 ปีบริบูรณ์โดยยึดหลักการดังนี้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคนยึดหลักพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทยยึดหลักพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอจัดประสบการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กดี มีวินัย และมีความสุขสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ปัจจุบันโรงเรียน มีนักเรียน 120 คน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกนาในระดับชั้นที่สูงต่อไป โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐานจึงได้จัดงาน “บัณฑิตน้อย” ขึ้น เพื่อเป็นการจุดประกายให้เด็กที่จะจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีจิตสำนึกในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อกรู-อาจารย์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน ที่ดีต่อการศึกษา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323