Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เริ่มจะเสื่อมโทรม


วันที่ 26 มี.ค.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และอำนวยการศูนย์อำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี (ผวจ.ชลบุรี/ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ณ ชายฝั่งทะเลด้านข้างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม


นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จว.ชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถูกทำลายและเริ่มสื่อมโทรมลง เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปให้ความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปจะต้องมีความตระหนักรู้ ถึงปัญหา รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ ให้ยั่งยืนตลอดไป ศรชล.จว.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลเสม็ด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เริ่มจะเสื่อมโทรม รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของจังหวัดชลบุรี ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธ์และแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล สืบไป


นายภัครธรณ์ เทียนไชย กล่าวว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่อันพึงกระทำของประชาชนชาวไทยทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของตนเอง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้หน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า อันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนขอขอบคุณ ศรชล.จว.ชลบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอฝากให้ทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี ของเรา ให้เจริญเติบโต เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สืบต่อไป


ภาพ/ข่าว สำนักงานสารนิเทศน์ ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645