Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี สสช.ประชุมขับเคลื่อนโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ


ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ


(Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 2 โดยมีนางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าหน่วยงานให้การต้อนรับและกล่าวรายงานในครั้งนี้


การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีประเด็นที่สำคัญ (Pain Point) 2 ประเด็น ที่ผู้บริหารจังหวัดชลบุรีให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการน้ำและ โครงข่าย ถนน ระบบขนส่ง เป็นการพิจารณา Dataset ของ Pain Point เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำบัญชีข้อมูลและการเตรียมข้อมูลของหน่วยงานทำให้ภาครัฐมี Digital Platform ที่สำคัญสำหรับการใช้งานร่วมกันในระดับประเทศ คือ GD Catalog Platform ที่บูรณาการกับ Government Open Data Platform และ Government Data Exchange Platform ซึ่งจะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการด้านข้อมูล ทำให้ประเทศมีระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ กำกับติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 หน่วยงาน รวมถึงสถิติจังหวัด และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วย


นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวในที่ประชุมว่า ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม และเห็นความสำคัญของการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ในครั้งนี้
ภาครัฐเองตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมีการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Governance Data Framework) ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยมีบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เป็นองค์ประกอบและจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสู่การรวบรวมรายการข้อมูลภาครัฐ สามารถบอกได้ว่าข้อมูลของภาครัฐมีอะไรอยู่ที่ใครบ้าง มีข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่ สืบค้น และเข้าถึงข้อมูลที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล นำไปสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล นำไปสู่การพัฒนาบริการภาครัฐเป็นดิจิทัลที่จะทำให้ประชาชนจะได้ประโยชน์จากการลดเวลาและขั้นตอนที่ต้องมาติดต่อราชการ เพราะหลังบ้านของภาครัฐจะสามารถคุยและเชื่อมโยงกันได้ และประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ ในส่วนที่เปิดเผยได้อย่างสะดวก และในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐนั้นไม่สามารถสำเร็จได้ หากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานไม่มีการจัดทำบัญชีข้อมูลตั้งแต่ระดับหน่วยงานของตนเอง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ท่านวันเพ็ญ กล่าว


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645