Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมลูกเสือจิ๋ว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ. ศูนย์อำนวยการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประธานเปิดงาน ลูกเสือจิ๋ว (วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร) โดยมีเด็กปฐมวัย 4 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วจำนวน 39 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ได้ทำการปล่อยเด็กเล็กทีละหมู่เพื่อรอดซุ้มปากเสือและนำเด็กเข้าแถวผูกผ้าพันคอลูกเสือและนายธงหมู่โดยประธานในพิธีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ


ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสุภาวดี จันทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) กล่าวว่าเด็กเล็กถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก นอกจาก ผู้ดูแลเด็กจะสอนในชั้นเรียนแล้ว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังคมรู้จักการยอมรับกฎระเบียบและข้อตกลงเมื่อต้องอยู่กับส่วนรวมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วจึงจัดทำโครงการเพื่อนำเด็กทำกิจกรรมตามโครงการลูกเสือจิ๋ว ขึ้น

 


การจัดกิจกรรม ลูกเสือจิ๋วในครั้งนี้มีเด็กปฐมวัย 4 ขวบของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วจำนวน 39 คนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นมากขึ้น และเพื่อให้เด็กมีความรักและสามัคคี
โดยบรรยากาศในการกิจกรรมในวันนี้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วให้ความสนใจและ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและสนุกสนาน