Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานติดตั้งปั๊มน้ำประปาหมู่บ้าน ขุดลอกขยายแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณจัดเก็บ


*****วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต. เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านมาบข่าหวาน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*****เพื่อติดตั้งปั๊มน้ำ(แพลอยน้ำ)หลังจากทำการขุดลอกขยายขนาดสระกักเก็บน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโดยใช้แหล่งน้ำดิบจากสระขนาดใหญ่ เพื่อผลิตประปาที่ให้บริการน้ำในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ได้ทั่วถึงเป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำ