Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ปลูกฝังให้เยาวชนรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และถิ่นนาวี


*****พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรม แข่งขันประกวดวาดภาพ ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะแก่เยาวชน และปลูกฝังให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงรักถิ่นนาวีของเรา โดยมี นางนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมให้การสนับสนุน


*****การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้ประสานกับโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ และจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูลทักษะการวาดภาพ และได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นภายในหอศิลป์ NAVAL ART GALLERY ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ และเงินบริจาคในการก่อสร้าง จากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะของนักเรียน


*****ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะได้เข้าชมผลงานศิลปะของนักเรียน ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์แห่งนี้ มีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด และมอบตุ๊กตาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ยังได้จัดเลี้ยงขนม เครื่องดื่ม และไอศครีม แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่ นักเรียน โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป ในอนาคต


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645