Input your search keywords and press Enter.

เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ


ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบ ของเรือหลวงตากสิน เพื่อเตรียมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564
กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ-และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ (To_Become_the_Combat_Ready_Naval_Force)


พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบของ ร.ล.ตากสิน เพื่อให้มีความพร้อมในการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี 2564 ซึ่งมีการฝึกการปฏิบัติการของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล และการฝึกยิงอาวุธที่มีความสำคัญ โดยเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (ความรู้ ร่างกาย) องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ) รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกของเรือ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ที่เข้าร่วมฝึกได้มีความรู้ กำลังใจ กำลังกาย พร้อมต่อการฝึกต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ


#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
#เรือหลวงตากสิน
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645