Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 เพิ่มทักษะกำลังพล จัดอบรมถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ ให้มีประสิทธิภาพ


***วันนี้ 3 ก.พ.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ 1 จัดอบรมความรู้ด้านการบันทึกภาพนิ่ง ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ บันทึกวีดีโอด้วยโดรน จากวิทยากร ณ โรงจอดเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ข้าราชการในสังกัด เข้ารับการอบรม


*****นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ในปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่อสื่อมวลชน ประชาชน และหน่วยงาน ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเทคนิคการนำเสนอ โดยมีรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ ในภาคพื้นดินและภาคอากาศ ในส่วนของ ทัพเรือภาคที่ 1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน การประชาสัมพันธ์หน่วย และจัดเรือปฏิบัติราชการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องดำเนินการบันทึกภาพนิ่งบันทึกวีดีโอ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล หรือเสนอตามที่ กองทัพเรือต้องการ จึงได้จัดการอบรมความรู้ด้านการบันทึกภาพนิ่ง ด้วยกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และบันทึกวีดีโอมุมสูงด้วยโดรนบังคับวิทยุ ให้แก่กำลังพลในทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความชำนาญ ในการปฏิบัติงานต่อไป


*****นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของทัพเรือภาคที่ 1 ในการพัฒนาบุคลากรให้กำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลหน่วยเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจด้านการบันทึกภาพนิ่ง ด้วยกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และบันทึกวีดีโอมุมสูงด้วยโดรนบังคับวิทยุ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลภาพและวีดีโอ ที่มีความชัดเจน สวยงาม และมีความทันสมัย ในการนำเสนอให้กับกองทัพเรือประชาสัมพันธ์ ต่อสื่อมวลชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323