Input your search keywords and press Enter.

ปลื้มปิติ 30 นักโทษ เรือนจำทหาร คืนสู่อิสระภาพ หลังรับพระราชทานอภัยโทษ

วันนี้ 29 ม.ค.64 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย ผู้บังคับเรือน จำฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีข้าราชการและญาติ ตลอดจน ผู้ต้องขังที่ได้รับอิสระภาพ 30 นาย ร่วมในพิธี สร้างความปลื้มปิติและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ผู้บังคับเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ แก่นักโทษเด็ดขาด ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ และนักโทษตามกฎหมาย ว่าด้วยเรือนจำทหาร ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สืบต่อไป


สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันนี้เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ในส่วนของเรือน จำฐานทัพเรือสัตหีบ มีนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 30 นาย ทั้งนี้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยตัวตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนด เช่น การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคม และการปลูกจิตสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่หวลกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับตัวเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ ประเทศชาติสืบไป และให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของบิดามารดา ครอบครัว และประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่หวลกลับไปทำในสิ่งที่ผิดซ้ำอีก


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323