Input your search keywords and press Enter.

นาวิกโยธิน วางพวงมาลาน้อมรำลึก ร.5 วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร


*****วันนี้ 27 ม.ค.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำรองผู้บัญชาการฯ เสนาธิการฯ และคณะนายทหารสัญญาบัตร ที่จบจากโรงเรียนนายเรือ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


*****สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางรากฐานและจัดระบบการศึกษาทหารยุคใหม่ โดยทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทางทหารขึ้น พระราชทานนามว่า คะเด็ดทหารมหาดเล็ก อีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม และโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปรับปรุงและพัฒนากิจการทหาร ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ตลอดรัชสมัยของพระองค์


*****และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 สภากลาโหมได้มีมติ ให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของกองทัพ ได้มีโอกาสเรียนร่วมกันอันจะส่งผลให้มีการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเอาวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เตรียมทหาร


*****ต่อมา ในปี พ.ศ.2506 กรมตำรวจ ในสมัยนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมกำลังพล เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนเตรียมทหาร จึงเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่รับภารกิจเตรียมเยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตร พร้อมที่จะเสียสละ เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรับใช้ ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323