Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ใช้งานรักษาผู้ป่วย COVID -19


*****วันนี้ 6 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามพลเรือน แห่งที่ 3 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อา กาศยานและรักษาฝั่ง ให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจัง หวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมคณะนายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ


*****จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกแรก กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประ ชาชน สนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้มอบหมายให้ หน่วยบัญชา การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID -19 กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลัก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารฝึกของศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่เกล็ดแก้ว เป็นโรงพยาบาลสนาม ประกอบ ด้วย อาคารอำนวยการ 1 อาคาร และอาคารรับผู้ป่วย 4 อาคาร ที่สามารถรับผู้ป่วยได้สูงสุดจำนวน 320 คน
โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับผู้ป่วยกรณีโรงพยา บาลหลักของรัฐ โดยจะรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการ กรณีอาการไม่รุนแรง โดยให้มาพักรักษาและติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้ว แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้นก็จะถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นแล้วจำนวน 3 แห่งและสามารถรองรับผู้ป่วยได้รวมทั้งสิ้น 726 คน ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึกหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 37 คน 2.โรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปัจจุ บันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 74 คน และ 3. โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.จันทบุรี ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว จำนวน 16 คน


*****พร้อมกันนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมและดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรมแพทย์ทหารเรือ จัดเตรียมโรงพยาบาลหลัก ประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับตรวจวินิจ ฉัยและรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก พร้อมทั้งเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะโรค 2 แห่งคือโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 2. ให้หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จัดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวัง State quarantine สำหรับกำลังพล ดังนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพฯ จัดที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2. พื้นที่สัตหีบ จัดที่อาคารรับรองสัตหีบ และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 3. พื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 4. พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จัดที่ฐานทัพเรือสงขลา 5. พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จัดที่ฐานทัพเรือพังงา และ 6. พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จัดที่ค่ายจุฬาภรณ์


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323