Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวน ปกป้องอธิปไตยชายแดนทางทะเลตะวันออก


วันนี้ 29 ธ.ค. 63 ที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 เป็นประธานในพิธี ส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด


สำหรับหมู่เรือที่ส่งไปนั้น ประกอบด้วย เรือหลวงกันตัง เรือ ต.81 เรือ ต.262 และ เรือ ต.270 มีหน้าดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนทางทะเล จ.จันทบุรี และตราด ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชน โดยมีวงรอบในการปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน
นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ กล่าวว่า หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ซึ่งการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์ และความมั่นคงของขาติทางทะเลตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ ประสบภัยพิบัติต่าง ๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมายอีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323