Input your search keywords and press Enter.

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก

*****วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบ้านเรือนประชาชน บริเวณตลาดเขาไม้แก้ว ซึ่งครั้งนี้ได้เน้นฉีดพ่นบริเวณรอบบ้าน ภายในบ้าน ห้องน้ำ และจุดอับโดยรอบ ในรัศมี 100 เมตร เพื่อเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้กับประชาชนร่วมกันค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในที่พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียงภายในชุมชน ทุกๆ 7 วันอย่างต่อเนื่อง และ หากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องการให้ฉีดพ่นหมอกควันแจ้งงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ทันที
หรือโทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว