Input your search keywords and press Enter.

หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา ร่วมฟื้นที่ หลังน้ำเริ่มลดลง

*****น.อ.ปรัชญา เลาะหนับ หน.ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ สั่งการให้กำลังพลของหน่วยเฉพาะเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา ออกช่วยเหลือประชาชนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ หลังจากสภาวะอุทกภัยเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำในคลองสทิงหม้อ ลดลงเป็นลำดับหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จว.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เริ่มติดตั้งเรือผลักดันน้ำ จำนวน 20 ลำ บริเวณคลองสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเริ่มดำเนินการผลักดันน้ำลงทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2563 จนปัจจุบัน 12 ธ.ค.63


*****ผลการดำเนินการเบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจ ระดับน้ำในคลองสทิงหม้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดในบางพื้นที่ จึงทำให้ประชาชนเริ่มดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด น.อ.ปรัชญา ฯ จึงสั่งการให้กำลังพลร่วมดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติให้เร็วที่สุด และแทนคำขอบคุณที่การดำเนินการของหน่วย ฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ในพื้นที่มาโดยตลอด


*****ปัจจุบัน สภาวะอุทกภัย ใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา เริ่มดีขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ยังไม่ทั้งหมด หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ จ.สงขลา จะยังคงดำเนินการผลักดันน้ำ บริเวณคลองสทิงหม้อ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ควบคู่ไปกับการร่วมฟื้นฟูพื้นที่กับภาคประชาชน จนกว่าสภาวะอุทกภัยใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะคลี่คลายทั้งหมด
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบสาธารณภัย รวม 15 อำเภอ 81 ตำบล 470 หมู่บ้าน 68 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 58,828 ครัวเรือน 166,026 คน อพยพ 32 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน และในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการคลี่คลายแล้ว จำนวน 11 อำเภอ และส่งผู้อพยพกลับไปยังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว และยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม จำนวน 4 อำเภอ บนคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 15 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1,419 ครัวเรือน 4,455 คน


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645