Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ 93 รูป ในโครงการบรรพ ชาอุปสมบท น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ


*****พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี วัชรวีร์ พรสินยศภักดิ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 93 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร


*****โดยโครงการ บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นหน่วยดำเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563 รวม 9 วัน ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเกิดบุญกุศลแก่ตนเอง ขัดเกลาจิตใจของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทให้ สะอาด สว่าง สงบ และน้อมนำหลักธรรม คำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชน ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย ตราบนานเท่านาน


ภาพ/ข่าว กพร.บก.ทรภ.1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645