Input your search keywords and press Enter.

ผู้สมัคร สมาชิกอบจ.ชลบุรีทีมเรารักชลบุรีเร่งลงพื้นที่ หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านเน้นนโยบายพัฒนาชลบุรีแบบต่อเนื่อง

*****นายสุภาพ อินทรักษา ผู้สมัครสมาชิก อบจ.ชลบุรีทีม เรารักชลบุรี เขต 5 พร้อมทีมงาน ลุยพื้นที่หาเสียงใน เขต ตำบลบ่อวิน โดยเดินพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 และ หมู่บ้านจัดสรร เชิญชวน พี่น้องประชาชน และคนรุ่นใหม่ไปร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีนโยบายเมืองนวัตกรรม ชั้นนำอาเซียน” Chonburi, Innovation City)จับมือไปด้วยกัน…พัฒนาบ้านเราชลบุรี สร้างสรรค์ ยั่งยืน มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มาเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้น เน้นการเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเรา กระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน


*****ในระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ยังเกิดผลลัพธ์ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนนั้นๆ ส่งผลให้เกิดความรักในท้องถิ่น ร่วมสร้างความยั่งยืนท้องถิ่นของตนเอง อย่างยาวนานและนโยบายด้านการศึกษาของกลุ่มเรารักชลบุรี คือ การยกระดับสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีให้ทัดเทียมกัน เพราะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอบเขตที่สามารถผลักดันได้ซึ่ง เขต 5ประกอบด้วย 1.ต.บึง(เฉพาะหมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ )2.ต.บ่อวินหมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่3 หมู่ที่5 หมู่ที่6 และหมู่ที่8 (ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ) โดยเน้นกับประชาชนเลือก ผู้สมัคร นายก อบจ. และ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.ทีม เรารักชลบุรี กาเบอร์ 1 ทั้งสองใบ

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน