Input your search keywords and press Enter.

รมว.ยุติธรรม วางศิลาฤกษ์โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด เรือนจำกลางชลบุรี


*****รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้า เป็นเรือนจำต้นแบบฝึกวิชาชีพ Academy for Industrial


*****เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พ.ย.63 ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมน ตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาห กรรมราชทัณฑ์ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญ ชาการเรือนจำกลางชลบุรี ให้การต้อนรับ


*****รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราช ทัณฑ์ เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพที่ตรงตามความถนัด และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเรือนจำ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ยังเป็นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างชุมชนคนเคยต้องราชทัณฑ์ที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการติดตามดูแลกัน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อพ้นโทษ


*****สำหรับเรือนจำชั่วคราวบ้านบึง มีศักยภาพและความพร้อม กรมราชทัณฑ์จึงได้คัดเลือก ให้เป็นเรือนจำนำร่องที่จะฝึกอาชีพให้เป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ทั้งในระยะที่อยู่ในระหว่างต้องโทษ และที่พ้นโทษออกไปแล้ว ซึ่งในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นดำเนินการ Kick Off เป็นวันแรก โดยในระยะต่อไป จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอน อาคารอาบน้ำ และรั้วความมั่นคง ให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะฝึกอาชีพและพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน ให้เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง สังกัดเรือนจำกลางชลบุรี เป็นเรือนจำต้นแบบในการฝึกวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือ academy for Industrial อันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในการคืนคนดีสู่สังคมนั่นเอง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645