Input your search keywords and press Enter.

ฐานทัพเรือสัตหีบนำกำลังพลร่วมกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day) สนองนโยบาย ผบ.ทร.


*****วันนี้ 16 พ.ย.63 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day) หน้าบ้าน หน้ามองในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข ณ ลานม้าน้ำ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชทหาร พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม


*****ตามที่คณะทำงานการจัดประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยกองทัพเรือให้หน่วยควบคุมและหน่วยที่มีบ้านพักอาศัยของหน่วยจัดกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day) หน้าบ้าน หน้ามองในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารเรือ บ้านพักของหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของทร.ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอยสนองต่อความมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพล ในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยกำหนดให้มีกิจกรรมฯพร้อมเพียงกันทั้งกองทัพเรือ ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการจัดกิจกรรม 5ส.(Big Cleaning Day)ทั้งบริเวณบ้านพักส่วนกลางและบ้านพักของหน่วยให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อให้ที่พักอาศัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาด


*****พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ กล่าวว่า กิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุขซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารเรือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ของกำลังพลทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ในวันนี้การจัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบของที่อยู่อาศัยให้มองและน่าอยู่ เพื่อให้มีรูปแบบที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้กำลังพลมีสุขภาวะจิตที่ดี โดยการนำแนวทางหลักการของ ๕ ส.มาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นภายในกำลังพลกองทัพเรือ ดั่งคำขวัญการปฏิบัติงาน ของท่านผู้บัญชาการทหารเรือ “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323