Input your search keywords and press Enter.

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกว่าล้านบาท

*****วันนี้10 พ.ย.63 พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี คณะนายทหาร ผู้แทน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


*****นับเป็นปีที่ 20 ที่สหกรณ์ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ในปี2563 นี้ มีสมาชิกเสนอขอรับทุน โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ รวม 415 ราย รวมเป็นเงิน 1,260,500 บาท คณะกรรมการดำเนินการ ฯได้อนุมัติให้บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดซึ่งในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงินทุนร่วมด้วย 50,000 บาท โดยแบ่ง ออกเป็นทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษา จำนวน 26 ทุนทุนละ 5000 บาท ระดับอาชีวศึกษา 11 ทุน ทุนละ 3500บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ทุน ทุนละ 3500บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34ทุน ทุนละ 3500บาท ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 37 ทุนทุนละ 3500บาท ระดับอาชีวศึกษา 9 ทุนทุนละ 3000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 93 ทุนทุนละ 3000บาท ประถมศึกษา 139 ทุนทุนละ 2500บาท ระดับอนุบาล 41 ทุน ทุนละ 2500 บาท


*****พลเรือเอก วราห์ แทนขำ กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบทุนในวันนี้ มีความอดทน อดออม ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323