Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง สร้างเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด


*****พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จว.ตราด เมื่อ 2 พ.ย.63


*****โดยก่อนพิธีปิดการอบรม คณะฯ ได้รับชมการแสดงของนักเรียน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ระบำอัปสรา (Apsara Dance) ซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่โดดเด่นของกัมพูชา ถอดแบบการ แต่งกายและท่าร่ายรำมาจากภาพจำหลัก รูปนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด และการแสดงโขนตอนยกรบ หลังจากจบการแสดงอันวิจิตรงดงาม ที่บ่งบอกถึงขีดความสามารถของนักเรียนแล้ว คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักแสดงอีกด้วย


*****ในการนี้ น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด ผู้แทน นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด/ผอ.รมน.จังหวัดตราด นายสําเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และผู้แทนอำเภอคลองใหญ่ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการของทัพเรือภาคที่ 1 รวมทั้งคณะครูอาจารย์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


*****พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อรณรงค์ป้องกันและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด


*****มีกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยการบรรยาย ให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทั้งนี้กองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ 1 ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติด จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน ที่จะเป็นอนาคตของชาติ และเป็นพลังแผ่นดินในอนาคต ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645