Input your search keywords and press Enter.

มหากุศล ผู้ใจบุญร่วมทอดกฐินวัดเทพประสาทเตาถ่านสร้างกุฎิสงฆ์ กว่าสองล้านบาท


ที่วัดเทพประสาทเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิศาลธรรมมากร เจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถ่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อนำปัจจัยสมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ (กุฎิกรรมฐาน 30 หลัง) ภายในวัดเทพประสาทเตาถ่าน โดยมี คุณพ่อสมพาด คุณ วนิดา น้อยชมภู และครอบครัว พร้อม ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สามัคคีในวันนี้ กันเป็นจำนวนมาก


ซึ่งภายในงาน มีประชาชนผู้ใจบุญมีน้ำใจนำอาหาร คาวหวาน น้ำ ขนม ในหลายประเภท กว่า 100 ร้าน เต็มพื้นที่วัดเทพประสาทเตาถ่าน มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญมหากุศล ได้รับประทานฟรี ตลอดทุกร้าน หลังจากนั้น ได้มีการตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีรอบอุโบสถ นำโดยแตรวง ทำให้การแห่องค์กฐินเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนร่วมขบวนแห่กันอย่างเนื่องแน่นแน่น


พระครูวิศาลธรรมมากร กล่าวว่า การจัดทอดกฐิน สามัคคี ในครั้งนี้มีความประสงค์ เพื่อ นำ ปัจจัยสมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ (กุฎิกรรมฐาน 30 หลัง)ภายในวัดเทพประสาทเตาถ่าน และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ในวันนี้ยอดเงินในการทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้ ทั้งหมด 2,222,786(สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำมา สมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ (กุฎิกรรมฐาน 30 หลัง)ภายในวัดเทพประสาทเตาถ่าน ให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

\