Input your search keywords and press Enter.

เชิญชวนชม เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์

 


จังหวัดชลบุรี เชิญชวนนักท่องเที่ยว ชมขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น พร้อมรับชมโขนรามเกียรติ์ ในงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม นี้
วันนี้ 8 ต.ค. 63 ที่ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน
เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7 ร่วมด้วยพลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว


นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะ บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2563 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 ตุลาคม โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ชมความงดงาม ของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังจะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี


พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะ บรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


โดยภายในงาน นอกจากจะได้ชมขบวนแห่โคมบูชาแล้ว ยังมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดการจัดงานทั้งสองวันทั้งกลางวันและกลางคืน