Input your search keywords and press Enter.

ยิงสลุต 19 นัด เป็นเกียรติ ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบวันนี้ 8 ต.ค.63 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบท่า ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ
เมื่อเดินทางถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศร ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ โอกาสนี้ กองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงบางปะกง ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือจำนวน 19 นัด


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน กล่าวว่า ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้ นับตั้งแต่ที่ผมได้มอบนโยบายผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจที่ผ่านมานั้น ผมมีความตั้งใจในการมาเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ในโอกาสแรก ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กำลังใจและมีโอกาสใกล้ชิดกำลังพลหน่วยห่างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยในกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกรุงเทพหรือหน่วยงานต่างจังหวัด ผมถือว่าทุกหน่วยมีความสำคัญเหมือนกันทุกหน่วย ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานในกองทัพเรือนั่นเอง


สำหรับนโยบายที่ผมได้มอบให้กับทุกหน่วยตามที่ได้มีการแถลงนโยบายแล้วนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่นับต่อจากนี้ไป ผมขอให้กำลังพลทุกคน ยึดมั่นและมีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการที่จะทำให้กองทัพเรือมีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นก็คือ ทุกหน่วยจะต้องทำงานด้วยความสมัครสมาน สามัคคี มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่และมีเป้าหมายเดียวกัน คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีที่เรารัก ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความอดทนและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผลของการปฏิบัติในทุกภารกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีตลอดไป ทั้งนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป”


ภายหลังการให้โอวาทแก่กำลังพล ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้ารับฟัง การบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบด้วยความสนใจ พร้อมทั้งได้ซักถามถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบนโยบายไป จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323