Input your search keywords and press Enter.

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา

เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ที่ ห้องประชุมหิมานแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ พาลาสโช่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักช่าง เมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชขาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สายสีแดง) โดยมี ผู้บริหาร-ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับจังหวัด อำเภอ ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยายาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ องค์กรอิสระและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการที่เหมาะสม รูปแบบและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเบื้องต้น และระบบขนส่งสาธารณะเสริม แผนงานแนวทางการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าระยะที่ 2 การศึกษาของโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบกรอบรายละเอียด ( Deinitive Design) ของโครงการรถฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) ในช่วงเช้า และโครงการรถฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬาฯ) ช่วงบ่าย หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม 2.เพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะเสริม (Feeder Route) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา 3.เพื่อศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และดำเนินการงานมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬาฯ) หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม และ 4.เพื่อศึกษาจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬาฯ) หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม เมืองพัทยา เปิดรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง และได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งในส่วนของทั้งสองเส้นทางคือสายสีแดงและสายสีม่วง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน