Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด เวทีสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้านครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 ที่วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด เวทีสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้านครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 โดยมี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทน สสส. สช. สปสช.พร้อมด้วยประชาชนชาวเกาะล้านเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมาก

ด้วยชาวชุมชนเกาะล้านร่วมกันจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพราะทุกปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ ความเป็นอยู่ ของชาวชุมชน คนเกาะล้าน ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเอง ขณะเดียวกัน พื้นที่เกาะล้านยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาจำนวนมาก จึงเกิดการประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวขึ้นมาทั้งโรงแรมรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชน มีการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ครั้งนี้ ได้รับการ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาชน เมืองพัทยา และ สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จนพัฒนาเป็น เอกสาร ร่างธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เพื่อเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพชุมชนเกาะล้าน ผ่านกระบวนการหาฉันทมติ และประกาศใช้ต่อไป

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ได้มีการขับเคลื่อน ของคณะกรรมการได้ร่างธรรมนูญสุขภาพ ชุมชนเกาะล้านขึ้นโดยมี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.ปรีดา แต่อารักษ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดยมองปัญหาของเกาะล้านเป็นอันดับแรก และเชิญชวนประชาชนชาวเกาะล้านมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่างธรรมนูญ ชุมชนเกาะล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวเกาะล้าน ซึ่งทำให้ธรรมนูญ ชุมชนเกาะล้านเป็นรูปเล่มและมีการประกาศใช้ ทางเมืองพัทยาก็มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่า ต้องมีการขับเคลื่อนธรรมนูญให้มีผลอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกาะล้าน คณะกรรมการจะมีคววมร่วมมือกับประชาชาอย่างไรที่จะสามารถนำขยะขึ้นไปทิ้งบนฝั่งเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาขยะบนเกาะล้านได้เป็นอย่างมาก

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เมืองพัทยาถือเป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวทั้งของประเทศไทยและของโลก เกาะล้านเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะล้านเป็นหมื่นคน ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือขยะ น้ำปะปา และการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการรับมือ ซึ่งประชาชนชาวเกาะล้านได้รุกขึ้นมากำหนด กติกา หรือเรียกว่า ธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆบนเกาะล้านได้อย่างดี ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน อาทิเช่น เมืองพัทยา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สช. สปสช. กระทรวงสาธารณะสุข ทำให้ธรรมนูญสุขภาพของเกาะล้านจะส่งผลไปถึงการท่องเที่ยวอื่นในประเทศ จุดสำคัญที่สุดคือทำให้ชาวเกาะล้านได้รู้จักและเป็นเจ้าของและนำไปใช้

ทั้งยังมีการสรุปผล ประเมิน และยกระดับธรรมนูญสุขภาพขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถทำให้นักท่องเที่ยวทำตามธรรมนูญสุขภาพ การที่นักท่องเที่ยวนำขยะมายังเกาะล้านนักท่องเที่ยวจะต้องปฎิบัตอย่างไร และจุดสำคัญคือการนำขยะออกไปจากเกาะล้านด้วย ซึ่งวันนี้เป็นการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ชุมชนเกาะล้าน หลังจากประกาศใช้ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อน นำข้อตกลงในธรรมนูญไปทำให้เกิดผลจริง และนำมาประเมินผล หลังจากนั้นก็ยกระดับธรรมนูญสุขภาพขึ้น ธรรมนูญสุขภาพจะเป็นส่วนสำคัญทำให้การท่องเที่ยวยังยืนต่อไป