Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ โตไปไม่โกง แก่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยมี น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะครูอาจราย์ ตัวแทนนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนได้มาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับโครงการนี้ ทางเมืองพัทยา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้าง ภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

โดยการจัดโครงการฯวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เก่ง ดี และมีความสุขต่อต้านการทุจริต โดยมีสาระสำคัญว่า โตไปไม่โกง และสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเมืองพัทยา