Input your search keywords and press Enter.

ผู้ใหญ่ต้อยนาจอมเทียนคว้าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ นางสาว เตือนจิตร์ ทรัพย์นา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


สืบเนื่องจาก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 ถือเป็นวันกำเนิด ผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทย พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือ นายจำรัส รัตนกุล โดยวิธีให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเพื่อเป็นกำนัน นับเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” และได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี ทางจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาคัดเลือก


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ ความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่บริหารท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยุ่ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แม้ว่า สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัย แต่บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ควรมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียบพร้อมด้วยภาวะแห่งความเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง