Input your search keywords and press Enter.

นายก.ทต.นาจอมเทียน นำคณะลงพื้นที่ จัดระเบียบชายหาด หลังรับหน้าที่


นางสาว ระพีพรรณ รัตนเหลียม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หลังจากเข้ารับตำแหน่ง โดยมีผู้ที่รักใคร่นับถือเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก ได้เริ่มออกทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตามที่ได้มีการแถลงนโยบาย ไว้กับสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน


โดยในวันนี้ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสายชม สามารถ รองนายกเทศมนตรี นายสุวิทย์ ทับทิมทอง รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุพัตรา ป้องคำไหล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายประจักร รัตนเหลี่ยม เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาล นาย คณัสพิเชษฐ์ มิกขุนทด รองปลัดเทศบาล นาย ปุณยรัตน์ ธนีรมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางอัจฉรา ทับขัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเอนก ชาติเชื้อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่หาดจอมเทียน และหาดสม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาว ระพีพรรณ รัตนเหลียม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน


กล่าวว่า เพื่อหวังให้สถานที่บริเวณชายหาดจอมเทียนแห่งนี้ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาค้าขาย สร้างรายได้เพื่อยังชีพ ตามแนวนโยบายการจัดระเบียบของจังหวัดชลบุรี ในการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดระเบียบของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดแห่งนี้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อไปอีกด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645