Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ภาค 1 ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


วันที่ 11 พ.ค.65 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดยนาวาเอก สามารถ พวงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร และกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดสมุทรสาคร/ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร , ประมงจังหวัดสมุทรสาคร , เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล โดยเรือตรวจการณ์ของสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ เรือ ตรน.530 ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเรือ ดีเด่นดวง 1 เรือ อ.พรพีรพัฒน์นาวี 11 เรือกิ่งกาญจนา 99 และ เรือ ป.พรพิพัทรทรัพย์ชัยยา

ทั้งนี้เป็นการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการใช้สารเสพติดในแรงงานประมงทะเล ในบริเวณพื้นที่ปากอ่าว จังหวัดสมุทรสาคร อ่าวไทยตอนบน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645