Input your search keywords and press Enter.

เบียร์ ปรเมศวร์ ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา เน้น 4 ด้านหลัก ขอคะแนนเสียงกลุ่มชุมชนไทยซิกข์


บรรยากาศหาเสียง นายกเมืองพัทยาเริ่มเข้มข้น กลุ่มผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เริ่มออกหาเสียงแนะนำตัว โดยในวันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานกลุ่มเรารักพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 4 ได้ออกแนะนำตัวแก่ นาย โมฮินเดอร์ ซิงห์ โกลาตี และกลุ่มชุมชนไทยซิกข์

โดยได้ ชูสโลแกน Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น มุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ 2.การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ 3.สานต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาที่ได้ดำเนิน การไปหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบนเกาะล้าน ที่นาเกลือการปรับภูมิทัศน์ชายหาด และ 4.การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี และการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ที่เราเป็นศูนย์กลาง EEC


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645