Input your search keywords and press Enter.

ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ได้รับมาตรฐาน มกษ.แห่งแรกในประเทศไทย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับปางช้าง (มกษ) ตามร่างมาตรฐานปางช้าง ภาคบังคับใช้ตามกฎหมาย จากกรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับปางช้างสวนนงนุชพัทยา แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ในวันนี้ (9 มี.ค.65) ที่ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปางช้าง แห่งแรกในประเทศไทย จาก นายสักรินทร์ เนื้อทอง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 โดยมี นางดวงกมล เปรมอำพล ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายศิลปชัย โฉมเผือก นักวิชาการชำนาญการสำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายพิทักษ์ ชายสม ผู้เชียวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์สำนักกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตร และอาหารแห่งชาติ และผู้บริหาร สวนนงนุชพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ที่ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ได้รับการรับรองการปฏิบัติงานที่ดี ที่ผ่านมา ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงเรื่องการปฏิบัติงานที่ดีต่อช้าง และคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับช้าง ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการในสวนนงนุชพัทยา


ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับปางช้างให้กับสวนนงนุชพัทยา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับสวนนงนุชพัทยา ได้เข้าร่วมมาตรฐานปางช้างมาตรฐานแบบสมัครใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปี 2564 โดยมีมาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้กับ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง ซุ่งนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323