Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ร่วมสัมนาแนะนำโครงการความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นาวาเอกกิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาแนะนำโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) ระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง
โดยมี นายกองพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม โรงแรม มรกต อ.เมือง จ.ชุมพร และมีกำหนดการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ครั้งต่อไปในเดือน มกราคม 2565