Input your search keywords and press Enter.

อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดใหม่อยู่สงัดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 พ.ย.64 ณ วัดใหม่อยู่สงัด ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกิตติพงษ์ กิตติคุณ ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสัตหีบ / นอภ.สัตหีบ เป็นประธานในพิธีนำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานในพื้นที่


โดยนายกิตติพงษ์ กิตติคุณ ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสัตหีบ/นอภ.สัตหีบ เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดใหม่อยู่สงัด เก็บกวาดขยะ กวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลเกล็ดแก้วเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมประชาชนจิตอาสา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สภ.สัตหีบ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน


ทั้งนี้ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทำนุบำรุงรักษาศาสนสถาน ให้มีความสวยงามคงอยู่สืบต่อไป