Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม จว.ชุมพร เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นกรณีสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดทรายรี

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเปลี่ยนธงประจำพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทัพเรือภาคที่ 1/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ทรภ.1/ศรชล.ภาค 1) ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พระตำหนัก เสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หมู่ 6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จังหวัดชุมพร


หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ลงพื้นที่บริเวณข้างพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ สำรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง หมู่ 6 ต. บริเวณหาดทรายรี ที่กำลังมีการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของโครงการไปแล้วกว่า 30 % ของโครงการ และก่อนหน้านี้ ได้มีกลุ่มผู้มีวัตถุประสงค์ต้องการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณหาดทรายไว้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร และนอกพื้นที่ เรียกร้องให้ชะลอโครงการเพื่อพิจารณาใหม่ อีกครั้ง


หลังสำรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนฯ เรียบร้อยแล้ว พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 และคณะ พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ความคิดเห็น พร้อมตอบคำถาม จาก กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง และ กลุ่มผู้เห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ
ทางด้าน นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ผู้อำนวยการโยธาธิการและผังเมือง ในการอธิบายรายระเอียด รูปแบบ ระยะเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงข้อดีและข้อเสียของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง จากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง และ กลุ่มผู้เห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูมรสุม เพื่อร่วมกันให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด และอย่างยั่งยืนเพื่อชาวชุมพร