Input your search keywords and press Enter.

ทรภ.1 และ ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับสาธุชน ทอดกฐินสามัคคี วัดสามแก้ว จว.ชุมพร

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1)/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาใน ทรภ.1 และ ศรชล.ภาค 1 พร้อมทั้งสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีฯ


การทอดกฐินสามัคคี เป็นการสืบทอดประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะ ถาวรวัตถุ ณ วัดสามแก้ว


ในการจัดพิธีฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)) อย่างเคร่งครัด