Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ นายทหารปกครอง ประจำปี งบประมาณ 2565

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธี เปิดปฐมนิเทศนายทหารปกครอง ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


โดยมี นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ให้การรับรอง และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ กล่าวเปิดฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในหัวข้อบรรยาย เรื่องการเป็นนายทหารปกครองที่ดี และหลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เรื่อง บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติ นายทหารปกครอง ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่รัฐบาลกำหนด อย่างเคร่งครัด


สำหรับ โครงการปฐมนิเทศนายทหารปกครอง โรงเรียนนายเรือ ปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารปกครอง ของกรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ ทราบถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ วัตถุประสงค์ และปณิธาน ของโรงเรียนนายเรืออย่างแท้จริง รวมถึงทราบคุณสมบัติของ นายทหารปกครองที่ดี และการทำหน้าที่นายทหารปกครอง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนนายเรือ โดยจะทำให้นายทหารปกครอง ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู ที่ให้ทั้งความรู้ด้านวิชาการ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนนายเรือ รวมทั้งมีลักษณะทหาร การแสดงออก และการแต่งกายที่เหมาะสมและสง่างาม


กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ ถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของโรงเรียนนายเรือ ในการสร้างนักเรียนนายเรือ ที่จะจบไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ที่มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ และมีจริยธรรม สมดั่งคำที่ว่า “ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย”