Input your search keywords and press Enter.

สองผู้สมัคร นายก อบต.บ่อวิน ชูนโยบายหาเสียง กับประชาชนใน 4 เขตเลือกตั้ง ใน 28 พ.ย.นี้

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรก ในการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ หรือ นายกแขก อดีตนายก อบต.บ่อวิน ได้ตัดสินใจส่งไม้ต่อให้ นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ หรือ รองหนึ่ง (อดีตรองนายก) ลงสมัครนายก อบต.บ่อวิน แทน พร้อมผู้สมัคร ส.อบต. ในเขตเลือกตั้งที่1 ที่ 3 และที่ 4 ในนามกลุ่มบ่อวินก้าวหน้า นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ หรือ รองหนึ่ง (อดีตรองนายก) ผู้สมัครนายก อบต.เบอร์ 1 กลุ่มบ่อวินก้าวหน้า นับจากประสบการณ์ทางการเมือง ในการบริหารงานท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ่อวิน เพื่อสานงานต่อจาก นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ โดยนโยบายในการหาเสียงกับประชาชนในเขต อบต.บ่อวิน ของนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ หรือ รองหนึ่ง (อดีตรองนายก) ผู้สมัครนายก อบต.เบอร์ 1 หัวหน้ากลุ่มบ่อวินก้าวหน้า ภายใต้สโลแกน พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบริการ พร้อมรับใช้ประชาชน และเดินหน้าทำงานได้ทันที คือ ง่ายๆ ถนนสาธารณะ ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เราจะพัฒนาให้เรียบร้อย มีความปลอดภัย ไฟถนนที่ส่องสว่างบางจุดที่มืดในปัจจุบัน เราจะพัฒนาให้สว่างมีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน พัฒนาคน ทางด้านการศึกษา นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมทั้ง 3 ภาษา ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ คนป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เราจะมีการบริการถึงที่ โดยรถกู้ชีพ อบต.บ่อวิน ที่สำคัญคือ ชาวบ่อวินไม่มีพื้นที่สาธารณะ เราจะทำการเพิ่มปอดพื้นที่สีเขียว ทำสวนสาธารณะให้ชาวบ่อวิน สุดท้ายงานบริการ เราจะลดขั้นตอนการร้องเรียน โดยจะให้ไปร้องเรียนทางออนไลน์ วันสต็อปเซอร์วิส ทุกอย่างจบที่ทางออนไลน์ทั้งหมด เข้าสู่ยุค 5 จี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มบ่อวินก้าวหน้า ขออาสาพี่น้องชาวตำบลบ่อวิน เข้ารับใช้พี่น้องชาวตำบลบ่อวิน พาชาวบ่อวินก้าวไปข้างผู้สมัครนายก อบต.บ่อวิน


โดย นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ กล่าวว่า ได้ลงสมัครรับเลือตั้งนายก อบต.บ่อวินแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้หมายเลข 2 ในนามคณะก้าวหน้าบ่อวิน ด้วยแนวทางในการทำงาน 4 ด้าน คือ แนวทางที่ 1 เราจะใช้ระบอบประชาธิปไตย ด้วยเสียงส่วนใหญ่ ผู้นำจะต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ แนวทางที่ 2 เรื่องซื้อเสียง เราจะใช้นโยบายนำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราเข้าไปเป็นผู้บริหาร แนวทางที่ 3 เราจะให้ความเสมอภาคกับทุกคน ทุกเพศ ทุกกลุ่มทุกวัย แนวทางที่ 4 ไม่เข้าไปคอรัปชั่น หรือเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง ทั้ง 4 แนวทาง ที่เราวางนโยบายไว้ให้กับทีมงานของเรา ซึ่งจะใช้นโยบายนี้ เป็นแนวทางเพื่อบริหารท้องถิ่น อบต.บ่อวิน ส่วนในเรื่องการเดินหาเสียงขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงเตรียมการ ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องใดๆ หมายถึงยังอยู่ในช่วงการกำหนดนโยบาย และเตรียมความพร้อมในการเข้าพบปะพี่น้องประชาชน

ชึ่งนโยบายเร่งด่วนของเราในขณะนี้ ในเรื่องแรกก็คือ การแก้ไขเรื่องของน้ำประปา จากที่ผ่านมา น้ำประปาบ่อวินของเรา ค่อนข้างที่จะขุ่นไม่สะอาด ทีมงานจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ด้วยการทำน้ำประปาให้สะอาด ไหลสม่ำเสมอและไหลไปทั่วทุกครัวเรือน ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการจัดทำสวนสาธารณะหรือปอดของคนบ่อวิน ซึ่งประชากรของคนบ่อวิน มีค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แล้ว มีประชากร ที่มาอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน ที่อยู่ในทะเบียนบ้านและประชากรแฝง ประมาณ 2-3 เท่าตัว ผมเห็นใจประชาชนที่มาอาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ อบต. บ่อวิน ของเรา ที่มีความจำเป็นในเรื่องที่พักผ่อน ที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะซึ่งยังไม่มี ทางคณะได้เข้าไปสอบถามแล้ว โดยจะจัดตั้งสวนสาธารณะให้ประชาชนอย่างเพียงพอ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ได้ออกกำลังกาย ตามที่ได้มีความตั้งใจไว้ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของขยะ ซึ่งบ่อวิน มีจำนวนขยะมหาศาลที่จัดเก็บโดยเอกชน แล้วต้องเสียเงินจำนวนมากในการจัดเก็บขยะ ทีมเราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บให้น้อยลง สามารถนำเงินงบประมาณส่วนที่ฟุ่มเฟือย มาพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.บ่อวินได้เพิ่มมากขึ้น เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่ง บุตรหลานใน อบต.บ่อวิน ของเราต้องได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและเพียงพอ

ซึ่งในขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับประถมศึกษา ภายใต้การดูแลของ อบต.บ่อวิน จะต้องมีคุณภาพเพียงพอกับ พ่อแม่พี่น้องที่จะต้องส่งบุตรหลานไปเรียน ไม่ต้องส่งไปเรียนที่โรงเรียนเอกชน ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาอีกเรื่องคือ เรื่องปัญหาของการจราจร โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าช่วงเย็น จะมีปัญหาการจราจรติดขัดมาก ซึ่งนโยบายนี้ ทางคณะเราได้มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไข โดยจัดเจ้าหน้าที่จราจร แก้ปัญหาในช่วงเวลาคับขัน ช่วงทางแยกสี่แยกฟรี ด้วยกานก่อสร้างไฟแดงให้เพิ่มมากขึ้นและประเด็นที่อยากทำมากที่สุด คือ เรื่องของการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะรอบเมืองบ่อวิน ให้ประชนชนชาวบ่อวิน ได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย