Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 เช็คความพร้อม รับมืออุทกภัยและภัยพิบัติ ทุกรูปแบบ

วันที่ 20 ต.ค.64 ณ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จว.ระยอง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศบภ.ทรภ.1) กองทัพเรือ นำคณะตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ประชาชน ได้แก่ กำลังพลจาก กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เมืองพัทยา และอำเภอสัตหีบ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติทุกรูปแบบ และพร้อมปฏิบัติงาน ได้อย่างทันท่วงที เมื่อรับคำสั่งจากกองทัพเรือ


พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ อนุมัติให้ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปของภูมิภาค มีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า “เรามีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที” อย่างไรก็ตามขอให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมสูงสุด พร้อมที่จะปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์


โดยเฉพาะที่ใด ที่ไม่มีใครเข้าถึง กำลังของกองทัพเรือ จะต้องแสวงหาหนทางและวิธีการมาปรับใช้ จะต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่ประสบภัย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพลที่เข้าไปปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย แต่ละหน่วยจะมีการจัดแบ่งกำลังเป็น ชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดดูแลความสงบเรียบร้อย และชุดหน่วยแพทย์ โดยมียุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำหน่วยที่สำคัญ อาทิ รถเครื่องกรองผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม รถเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รถพยาบาล รถดับเพลิง รถบรรทุกขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ อีกเป็นจำนวนมาก