Input your search keywords and press Enter.

วัดในชลบุรี ขานรับ มส.ให้ปฏิบัติเข้มป้องกันโควิด ในงานทอดกฐิน

ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เห็นชอบตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) เสนอให้พิจาณา เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติ ในพิธีทอดพระกฐิน/กฐินสามัคคี ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น ในส่วนของวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขานรับ มส.ตามแนวทางปฏิบัติเข้มงานทอดกฐิน เช่น วัดเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้อออกแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข


พระครูปลัดอังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ เปิดเผยว่าในช่วงเข้าเทศกาลทอดกฐินตามประเพณี ในปีนี้เกิดโรคระบาดโควิด19 แต่บุญกุศลเรานั้นก็ต้องทำ ซึ่งทาง มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.)ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ โดยให้มีการจัดงานทอดกฐินได้ ตามมาตรการอย่างเข้มงวด คือ 1.ให้จัดซุ้มเข้าออก โดยมีมาตรการล้างมือโดยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้างาน 2.ผู้ที่เข้ามาร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1-2 เข็ม 3. มีการ swob เบื้องต้นอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และ 4. สวมแมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการร่วมกิจกรรม งานทอดกฐินในสถานการณ์ขณะนี้ เราควรนำคำสั่งสอนทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เราก็สามารถร่วมทำบุญทำกุศลกันได้โดยวัดเขาบางพระ ได้กำหนดทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.09 น. จึงขอเจริญพรให้สาธุชน ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลทอดกฐินสามัคคีกัน ทั้งที่วัดเขาบางพระ และวัดใกล้บ้านท่าน เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป