Input your search keywords and press Enter.

“นายกปื๊ด” วางแผนพัฒนาเมืองศรีราชาระยะยาว กับบิ๊กโปรเจ๊ก ฟื้นชีวิต “เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

ชัยชนะอย่างท่วมท้นของ “นายกปื๊ด” นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา​ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา กลุ่มพลังศรีราชา​ จังหวัดชลบุรี ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทำให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ด้วยเสียงข้างมากในสภา 17 เสียง
โดยปี​งบประมาณ 2565​ นี้ ได้ตั้งรายจ่ายไว้ที่ 354,774,400 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนและรายจ่ายประจำของเทศบาล ที่เหลือเป็นงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน​ การศึกษา และพัฒนาของประชาชนคุณภาพชีวิต


มีโครงการที่สำคัญคือ​ จัดงบประมาณต่อเนื่องราว​ 80​ ล้านบาท​ สมทบกับงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาลงดิน โดยในปีงบประมาณ​ 2565 นี้ได้จัดเงินอุดหนุน 19.6 ล้านบาท
ซึ่งในการดำเนินงาน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้จัดการทั้งหมด ทั้งการก่อสร้างท่อใต้ดินเพื่อวางสายไฟ และการจัดการเรื่องระบบเพื่อย้ายสายไฟลงดิน รวมถึงการประสานกับหน่วยงานด้านการสื่อสารเพื่อนำสายลงดินทั้งหมด โดยหน่วยงานด้านการสื่อสารจะจัดสรรงบประมาณมาสมทบ หรือจ่ายเป็นค่าเช่า ก็ให้ทางการไฟฟ้าฯ เป็นผู้พิจารณา
นายฉัตรชัย นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ประชาชนในพื้นที่อยากให้ดำเนินการ โดยสะท้อนผ่านมาทางสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มพลังศรีราชา ทั้ง 17 คน รวมทั้งทีมยุทธศาสตร์ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ซึ่งทางกลุ่มพลังศรีราชา ได้นำมาทำเป็นแผนพัฒนาระยะยาวแบบเต็มวาระ 4 ปี แต่เนื่องจากบางโครงการมีขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก งบประมาณปกติที่มีอยู่ไม่เพียงพอดำเนินการ หากจะดำเนินการ ทางหนึ่งก็ต้องพึ่งตัวเองโดยใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลฯ อีกทางหนึ่งหางบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญคืองบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC


สำหรับ โครงการนอกเหนือจากงบประมาณปกติ จะเริ่มจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเกาะลอย (ด้านหน้า) เป็นที่พักผ่อน​ ออกกำลังกาย​ และท่องเที่ยว กับสวนสาธารณะข้างตำรวจน้ำ​ ทำเป็นลานเซิร์ฟสเก็ตและกีฬาเอ็กซตรีม ทั้ง 2 โครงการใช้งบประมาณรวม 140 ล้านบาท โดยจะเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ มาเป็นงบประมาณดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2565 นี้
โครงการถัดไปเป็นการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเกาะลอย ด้านหลัง โดยวางแผนก่อสร้างทางเดินพื้นกระจก หรือ “สกาย วอล์ค” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เบื้องต้นต้องมีการสำรวจ วางแผน และออกแบบก่อน เพื่อความสวยงาม สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์ และปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ
อีกโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะทำภายในวาระ 4 ปีคือ โครงการทางเดินในทะเลเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย หรือ Floating walk way ลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ำที่ยึดโยงอย่างดี กั้นพื้นที่บริเวณอ่าวศรีราชา หน้าเกาะลอย ทางเดินมีราวกั้น กว้าง 6 เมตร ทางเดินในทะเลนี้ยังใช้ประโยชน์เป็นเขื่อนกันขยะที่จะลอยเข้าฝั่ง เมื่อไม่มีขยะเข้ามา บริเวณอ่าวศรีราชาจะเป็นทะเลสะอาด โดยจะจัดเป็นพื้นที่สำหรับกีฬาทางน้ำ ไม่ว่าเป็น เรือใบ เรือกล้วย เรือเจ็ทสกี และอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการทำอาคารที่จอดรถสำหรับเกาะลอยและเกาะสีชัง เพื่อการท่องเที่ยวและผู้มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพ บริเวณด้านหลังศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ หรือโรงยิม รวมถึงโครงการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” ที่ได้มาตรฐานทางด้านสาธารณสุข
นายฉัตรชัย นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการขนาดใหญ่นอกเหนืองบประมาณปกติ ที่จะดำเนินการนั้น เพื่อเป็นการชุบชีวิต ฟื้นฟูและส่งเสริมให้เมืองศรีราชากลับมารุ่งโรจน์สมเป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ดังเดิม ซึ่งแน่นอนประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว​ รวมถึงเงินทองที่สะพัดเพิ่มมากขึ้น